Политика за поверителност

ПОЛИТИКА за ПOВЕРИТЕЛНОСТ
на
МГ- Глобал Трейд ЕООД
с ЕИК 205733446

МГ- Глобал Трейд ЕООД
с ЕИК 205733446, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора ул. Христо Ботев 62, наричано по-нататък за краткост Дружеството е администратор на
лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за Защита на
Личните Данни 2016/679.
Целта на настоящата Политика за Поверителност е да ви информираме какви лични данни
обработва Дружеството и за какви цели, на кого ги предоставя, какви са вашите права
относно обработваните ваши лични данни и как можете да ги упражните.
ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Спазване разпоредбите на Регламента
Политиката на Дружеството има за цел да осигури спазването на разпоредбите на
Регламента.
Лични данни се събират и обработват законосъобразно и добросъвестно
Дружеството събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в
съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на
техните лични данни.
Личните данни се обработват прозрачно
Дружеството осигурява прозрачност в комуникацията за събираните и обработваните лични
данни като информацията за това е в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма,
и се използват ясни и недвусмислени формулировки
Лични данни се събират и обработват само за определени цели
Дружеството обработва лични данни на физически лица само в следните случаи:
1. обработването е необходимо за спазване на законово задължение на
Дружеството;
2. обработването е необходимо за изпълнение на договор (в т.ч. поръчка) с
Дружеството, по който физическо лице е страна, или за предприемане на стъпки по
искане от физическо лице преди сключване на договор, когато е нужна неговата
идентификация;
3. физическо лице е дало своето недвусмислено съгласие за разбираема и
прозрачно дефинирана цел от страна на Дружеството, за която е нужно обработване
на неговите лични данни;
4. обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизнено важни интереси
на физическото лице, чиито лични данни се обработват или на друго физическо
лице;
5. обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на
Дружеството или на трета страна, съгласно разпоредбите на Регламента;
6. другите случаи, предвидени в Регламента.
Не се събират и обработват ненужни за дейността лични данни
Дружеството не събира и не обработва лични данни на физически лица, които надхвърлят
неговите задължения по закон или неговите нужди за правене на бизнес.
Събрани лични данни се обработват за други цели само след съгласие на лицата
Във всички случаи, когато е необходимо събрани и обработвани лични данни на физически
лица да се използват за цели различни от първоначалните, Дружеството уведомява
съответните физически лица, иска тяхното съгласие и пристъпва към обработка на техните
лични данни за други цели, само след тяхното изрично съгласие.
За обработка се събират минимално необходимите лични данни
Дружеството събира и обработва само минимум необходимите лични данни на физически
лица, които:
1. са предвидени в закон;
2. са нужни за изпълняване на договор;
3. са нужни за изпълняване на целите, за които се събират.
Обработвани лични данни са точни и актуални
Дружеството осигурява обработването личните данни на физически лица да се извършва с
максимална точност и по възможност винаги в актуалност.
Личните данни се обработват от минимум необходимия брой лица
Дружеството осигурява достъпът и обработката на личните данни на физически лица да се
извършва от минимално необходимия брой лица (оператори), които имат нужната
компетентност за тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазване.
Личните данни се съхраняват за минимално необходимото време
Дружеството съхранява лични данни за минимално необходимото време:
1. нужно по закон;
2. нужно да се изпълни договор (в т.ч. поръчка) и отговорността по него;
3. нужно да се изпълни целта, за която данните са събрани и обработени; или
4. до поискване от физическо лицето за тяхното изтриване,
след което те се унищожават без излишно забавяне.
Във всички случаи Дружеството осигурява поне веднъж годишно да се прави преглед на
събираните и обработваните лични данни и тези от тях, които попадат в някоя от горните
хипотези се изтриват без излишно забавяне.
ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Личните данни се обработват с необходимите нива и мерки за защита
Дружеството осигурява необходимите нива на физическа, организационна и технологична
защита с оглед на:
1. естеството, обхвата, контекста и целта на обработваните лични данни;
2. вероятността, нивата на въздействие и тежестта на риска за правата и
свободите на физическите лица, в случай на нарушаване на сигурността на
обработваните лични данни;
3. своите финансови и организационни възможности.
Дружеството осигурява и всички необходими мерки за своевременно възстановяване
на събирани и обработени лични данни при тяхна загуба в резултат на случайни,
злонамерени или форсмажорни събития.
Личните данни се обработват с контролиран и проследим достъп
Дружеството осигурява необходимите и подходящи технически, организационни и
технологични мерки за контролиран и проследим достъп до личните данни на физически
лица.
Личните данни се обработват с нужната отчетност за спазване на Регламента
Дружеството осигурява необходимата отчетност и регистри, за да е в състояние да докаже,
че разпоредбите на Регламента са спазени.
Спазване правата на физическите лица, чиито лични данни се обработват
Дружеството осигурява спазването правата на физическите лица, чиито лични данни се
събират и обработват, което включва:
1. право на информираност за обработка на лични данни;
2. право на достъп до личните данни – с какви данни се разполага;
3. право на коригиране на неточни лични данни;
4. право на изтриване на лични данни – правото ”да бъдеш забравен”;
5. право на ограничаване на обработваните лични данни;
6. правото на информираност за действия в резултат на искане за коригиране,
изтриване или ограничаване на обработването на лични данни;
7. право на преносимост на данните;
8. право на възражение срещу обработване на лични данни;
9. право да не са обект на автоматично вземане на решение, включващо
профилиране.
ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ
Обработвани Лични Данни в Качеството на Администратор:
• на Служители;
• на Клиенти Физически Лица;
• на Доставчици Физически Лица;
ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Дружеството като Администратор извършва следните операции и обработва само
необходимите лични данни за следните цели:
• за сключване, изпълнение и прекратяване на Трудови договори и Изчисляване
Работните Заплати и Обезщетения на Служители;
• за Доставка на Продукти и Услуги на Клиенти;
• за Директен Маркетинг за Целите на Продажбите;
ПОЛУЧАТЕЛИ И КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ
Във връзка с изпълнение на целите, посочени по-горе, Дружеството предоставя личните
данни на физически лица на следните получатели:
 Подизпълнители за изпълнение на договорни задължения;
ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДРУЖЕСТВОТО
Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да
упражните някое от своите права, можете да се свържете с нас на:
 email: info@mg-globaltrade.com
 телефон: 0887580233
 адрес: гр. Стара Загора ул. Христо Ботев 62
КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който
осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при
осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за
защита на личните данни на територията на Република България.
В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са
нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на:
 Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 Електронна поща: kzld@cpdp.bg
 Интернет страница: www.cpdp.bg
 Телефон: 02 / 91-53-518

БИСКВИТКИ

Блокирането на бисквитки- Ако искате да блокирате бисквитките, някои функции на сайта ще бъдат спрени, а това може да създаде някои неизправности или грешки при използването на нашия сайт. Например, блокирането на бисквитките може да Ви попречи да: купувате онлайн да се идентифицирате при влизане във Вашия профил В случай, че сте съгласни с тези ограничения и искате да блокирате бисквитки, следвайте инструкциите по-долу: Повечето браузъри са настроени по подразбиране да приемат “бисквитки”, но можете да промените Вашите настройки за блокиране на някои или всички бисквитки. Изберете Вашия браузър от списъка по-долу, за да покажете инструкциите, които трябва да следвате, след като отворите браузъра. Microsoft Internet Explorer 9 (операционна система Windows 7) щракнете върху иконата за настройки (горе вдясно) щракнете върху Опции за интернет Щракнете върху Поверителност и след това изберете опциите Щракнете на Прилагам и след това на ОК, за да съхраните предпочитанията си Google Chrome Щракнете върху иконата с ключ и изберете Опции от списъка Щракнете върху раздела “Разширени настройки” Щракнете върху настройки на съдържанието от раздел Поверителност. Изберете настройките, които искате Щракнете върху X, за да затворите Сафари Изберете Предпочитания Щракнете върху панела за поверителност Изберете настройките, които искате Щракнете върху X, за да затворите Mozilla Firefox Изберете Инструменти от главната лента, след това Опции Щракнете върху раздел Поверителност Изберете настройките, които искате Щракнете върху ОК, за да затворите.

Лични данни

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите данни Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите данни

1. Фирмата събира и обработва Вашите лични данни във връзка с продажбата на пчеларски инвентар и множество аксесоари свързани с пчеларството. Вашите данни се използват като ползватели на нашите услуги за: контактуване с вас чрез имейл система или телефонни разговори за потвърждаване на направена поръчка или доуточняване на конкретни параметри по направената поръчка.

2. Фирмата спазва нужните принципи при обработката на Вашите лични данни: минимум на събираните данни; законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

3. Фирмата извършва следните операции с личните данни за цели: създаване на профил в сайта – целта на тази операция е свързване на вашите данни с използваната услуга и възможност да управлявате създадения профил през административен панел .

4. Фирмата обработва следните лични данни и информация: Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, адрес) Цел, за която се събират данните: а) Регистрация на потребител; б) Осъществяване на връзка с потребителя в) за издаване на данъчна фактура и доставка на поръчаните стоки до определен адрес. Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между фирмата и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за контакт. Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт. Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между фирмата и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Други данни, които се обработват: При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, се събират данни за използвания IP адрес. Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания. Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. Ваши данни за издаването на фактура на физическо/юридическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо/юридическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер/ЕИК/БУЛСТАТ. Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за продажба от разстояние. Основание за обработка на личните Ви данни – с приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между фирмата и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

5. Фирмата не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

6. Личните данни са събрани от фирмата от потребителите, за които се отнасят.

7. Фирмата не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.